UA ГО Конгрес Активістів Культури за підтримки Реанімаційного Пакету Реформ запрошує до реєстрації на захід “КУЛЬТУРНІ МЕРЕЖІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА”

На прикладах європейських країн буде розглянуто питання необхідності існування та розвитку мереж. Доповідачі та учасники сфокусуються на процесах трансформації, утвореннях що провокують об’єднання організацій та громадян – альянсах та асоціаціях, а також досліджуватимуть, як саме культурним активістам та НУО в Україні вдається об’єднатися і сформування альянси заради співпраці для визначення спільних інтересів, цілей та стратегій, обміну знаннями та адвокації культури як ключового фактору розвитку суспільства.

ПРОГРАМА ЗАХОДУ
16:00
Привітання
Вступна промова
Олеся Островська-Люта, Про.мова, експертка платформи Культура 2025 – Українське суспільство і його інститути: паралельні реальності
16:15
Філософія діяльності мереж
• Олена Правило, Конгрес активістів культури – Мапінг транзитного покоління, мережа, що діє за підтримки МЗС Німеччини та аналізує перспективи перехідного процесу.
• Клімена Крістофору, ISIS Arts, член Виконавчого комітету Culture Action Europe – альянсу громадян та організацій, які бачать культуру у центрі процесу прийняття рішень в Європі заради забезпечення кращого життя.
• Наталія Кривда, доктор філософських наук, професор КНУТШ, головна експертка РПР групи Культура – Альянс культури, філософія побудована на засадах співпраці
• Катерина Ботанова, експертка платформи Культура 2025, головна редакторка УП.Культура – Роль мереж у напрацюванні спільного бачення стратегії розвитку культури
Обговорення
17:45 ПЕРЕРВА
18:15
Практичний досвід діяльності мереж
• Ентоні Бейкер, художній керівник та співзасновник Dance City – Що далі: національний рух за покращення культурного середовища – Як самоорганізовуватися інституціям та окремим діячам культури заради впровадження змін
• Денис Васильєв, керівник ГО “Центр розвитку бізнес-технологій та культури” м.Запоріжжя – Місцевий досвід формування мереж культурних активістів
• Террі Санделл, Програма ЄС-Східного Партнерства «Культура і креативність» – Модернізація українського культурного сектора: від радянських «творчих спілок» до європейських мереж
Обговорення
19:45
Висновки
Організатори:
Конгрес Активістів Культури, Україна
РПР група Культура, Україна
Культура 2025, Україна
Британська Рада в Україні
ISIS Art, Велика Британія

З питань акредитації ЗМІ звертайтесь cultural.activists@gmail.com

EN

CULTURAL NETWORKS: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE
Kyiv, 27th October 16:00 – 20:00
12, Desyatinna str. Kyiv

The event will look at why networks, alliances and associations are needed for societal transformation processes by studying European examples. It will then explore how in Ukraine cultural activists and NGO’s have come together to start forming such alliances and collaborations to identify common interest, define objectives and strategies, share knowledge and advocate for the recognition of culture as a key contributor to society.

16:00
Welcome words Introduction speech
Olesia Ostrovska-Liuta, Pro.Mova, Platform Culture 2025 expert – Ukrainian society and its institutions: parallel realities
16:15
The philosophy of networks:
• Olena Pravylo, Congress of Cultural Activists NGO – Transition Generation, a network supported by the German ministry of foreign affairs to analyse the perspectives of transition.
• Clymene Christoforou, ISIS Arts, Executive Committee Member of Culture Action Europe
– Culture Action Europe – an alliance of citizens and organisations for putting culture at the heart of European decision-making for a better life.
• Natalia Kryvda, PhD, professor of Taras Shevchenko National University of Kyiv, RPR Culture expert – Alliance of Culture, the philosophy of the collaborative process
• Kateryna Botanova, Platform Culture 2025 expert, chief editor of Culture on Ukrainian Pravda – The role of networks in common vision elaboration for cultural strategy
Discussion
17:45 BREAK
18:15
Practical experiences of networks:
• Anthony Baker, Dance City – What Next: A national movement for a better cultural landscape – How we organise ourselves, from institution to individual artist, to effect change
• Denis Vasilyev, Centre of business-technologies and culture development NGO, Zaporizhia – Local experiences in building networks of cultural activists
• Terry Sandell, EC-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme – Modernising the Ukrainian Cultural Sector: From Soviet ‘Creative Unions’ to European Networks
Discussion
19:45 Conclusions